Press Release
March 7, 2010

KASUNDUAN SA MARALITANG TAGALUNGSOD

Hindi makaiiral ang Filipinas bilang bansang moderno at may takot sa Diyos kung ang iilang tao ang mayaman, nakapag-aral nang lubos, may maayos na trabaho, at makabibili ng mahuhusay na gamot at pagkain, samantalang ang karamihan sa mga tao ay nananatiling mangmang, gutom, walang trabaho, nangangambang mapaalis sa tirahan, hindi makabayad ng mga gamot at operasyong kinakailangan nila upang mabuhay, at naninirahan sa mga kalye at kariton. Sadyang namumuhay ang ilang Filipino gaya ng Maykaya sa Ebanghelyo na kumakain nang sapat, habang ang Dukha ay nakaupo sa sahig sa gilid ng pintuan ng mansiyon upang mamalimos. Isinumpa sa impiyerno ang mayaman, ngunit namuhay sa langit ang pulubi.

Sa modernong ekonomiya, dapat magtrabaho ang bawat mamamayan sa pinakamagaling niyang magagawa. Hindi natin matitiis ang lakas-paggawa na mahina ang edukasyon at sakitin. Ang maralitang tagalungsod ang ating lakas-paggawa ng lungsod. Kapag sinanay sila nang mahusay at naging malikhain, lalong makikinabang ang buong ekonomiya.

Bilang mga kandidato sa pampamahalang tungkulin, nangangako kami na magtatatag ng makatarungang lipunan para sa lahat ng Filipino. Gagawin namin ito sa pakikipagtulungan sa mga maralita at sa lahat ng mamamayan upang matamo ang sumusunod na layunin. Hangad naming makabuo ng mga permanente at likas-kayang sagot sa pamamagitan ng mga patakarang idinaan sa institusyon upang matugunan ang mga pangunahing hinihingi ng ating mamamayan, kabilang na ang mga pangangailangan sa pabahay, imbes na maglaan lamang ng mga panapal na solusyong inihahain ngayon.

Walang pagpapatalsik sa tirahan nang walang wastong proseso at disenteng relokasyon.

Titiyakin namin ang mahigpit na pagsunod sa batas laban sa ilegal at sapilitang ebiksiyon o pagpapaalis sa tirahan. Kapag kailangan ang pagpapatalsik, susundin ang prosesong itinatadhana ng batas upang tiyaking protektado ang mga karapatan ng mga tao sa apektadong komunidad. Sa gayong kaso, maglalaan ang pamahalaan ng maayos na malilipatan, de-kalidad na bahay, sapat na serbisyo publiko, at likas-kayang tangkilik na pangkabuhayan.

Pagiginhawahin namin ang kalagayan na ang manggagawa ay nananatili sa lungsod samantalang nasa pook relokasyon ang kaniyang mga kaanak. Nagpaparupok, at malimit sumisira sa buhay ng pamilya ang ganitong paghihiwalay. Bilang lakas-paggawa ng lungsod, ang mga maralita, hangga't maari, ay dapat may pagkakataon na manirahan sa lungsod.

Paiigtingin namin ang mga pagsisikap na kamtin ang balanse at patas na kaunlaran ng lungsod at lalawigan, at itatag ang likas-kayang pangkabuhayang gawain sa pook relokasyon para aktibong matugon ang mga problema ng panloob na migrasyon at ilegal na paninirahan.

Susuportahan namin ang pagpapaayos ng pook-maralita at relokasyon sa loob ng lungsod.

Magtutuon kami sa pagpapahusay ng pook at relokasyon sa loob ng lungsod sa pamamagitan ng Community Mortgage Program (CMP). Pabibilisin namin ang pagsasakatuparan ng CMPat itataguyod ang lokalisasyon nito (LCMP) upang mapabilis ang pagpawi ng backlog ng nasabing programa.

Sisikapin naming magproklama ng lupa na pabor sa mas maraming pamilya, at nakaangkla sa Comprehensive Land Use Plans (Malawakang Plano sa Paggamit ng Lupa) ng pamahalaang lokal at sa konsultasyon sa mga komunidad na makikinabang.

Iuutos namin ang pagrepaso sa sa lahat ng Pampanguluhang Proklamasyon upang matiyak ang estado ng pagsasakatuparan nito.

Maglaan ng batayang serbisyo na pakikinabangan ng mga maralita.

Sa loob ng anim na taon ng aming panunungkulan, daragdagan namin nang lubos ang alokasyon sa edukasyon at kalusugan doon sa pambansang badyet. Mailalapit natin ang paggugol sa paggugol na ginagawa ng ibang bansa. Papalawakin din namin ang saklaw ng seguro [insurance], wawakasan ang paghahali-halili sa mga publikong paaralan, at bibigyan ng mga maayos na batayang aklat ang mga mag-aaral sa mga publikong paaralan.

Makikipagtulungan kami sa pribadong sektor at sa mga donor community para mabigyan ng mga legal na mapagkukunan ng tubig at elektrisidad ang mga pamayanan ng mga maralitang tagalungsod. Hihikayatin namin ang mga ahensiya ng gobyerno na nangangasiwa sa mga impraestruktura, tulad ng mga kalsada at patubig, na sumunod sa mga adhikaing ito bilang mahalagang bahagi ng panlipunang pananagutan ng korporasyon.

Sisikapin naming bumuo ng mga de-kalidad na pamayanan upang matiyak na ang ating mga maralitang pook ay kaaya-ayang panahanan.

Pondo para sa pabahay

Hangarin naming bumuo ng gobyernong magkakaloob ng maayos na bahay para sa bawat Filipino at poportektahan ang kanilang karapatang magkaroon ng tahanan.

Ipagpapatuloy namin ang suporta at pagpaparami ng matatagumpay na programang pabahay upang mapunan ang pangangailangan sa pabahay sa pamamagitan ng Comprehensive Shelter and Finance Act (CISFA) at lokal na mga CMP.

Makikipagtulungan din kami sa mga pamahalaang lokal at pribadong sektor upang makahanap ng mga bago, inobatibo, at likas-kayang pabahay at produktong pananalapi na magbibigay ng akses sa pabahay sa mga dukha ng ating bansa.

Paiigtingin natin ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa mga labas-sa- pamahalaang organisasyon tulad ng Gawad Kalinga Foundation at Habitat for Humanity, Inc., atbp. upang maparami ang ating kakayang magbigay ng abot-kayang pabahay sa maaayos na komunidad.

Trabaho

Maglulunsad kami ng malawakang Pagawaing Bayang Programa na makapagdudulot ng maraming trabaho para sa mga kababayan nating dukha. Sa simula ng aming panunungkulan, itatampok namin ang mga pagawaing bayang programa na intensibo sa lakas-paggawa, na makalilikha ng maraming trabaho sa mga dukha at makagbibigay sa kanila ng pagkakataong matamo ang minimum na halaga ng salapi, pagkain, at dangal para makaraos sa pang-araw-araw na buhay at kapakanan. Tutulungan natin ang mga nasa impormal na sektor ng ekonomiya na makagamit ng mga kaukulang insentibo, serbisyo, at benepisyo, tulad ng panlipunang seguridad, pautang, at iba pang uri ng tulong.

Dahil ang tao ang pangunahin at pinakamahalagang yaman ng ating bansa, bibigyang-diin namin ang paglikha ng mga trabahong magpapalawak ng kakayahan at magpapalakas sa lakas-paggawa. Mangangako kami na magtutuon sa mga trabaho na magtatatag ng pagtayo sa sariling mga paa imbes na umasa sa iba. Lilikha kami ng kaligirang makatutulong sa paglago, pagalingan, at ganap na trabaho.

Matibay na pakikipagtulungan sa pamahalaang lokal

Makikipagtulungan tayo sa mga pamahalaang lokal upang ganap na maipatupad ang mga probisyon ng UDHA at nang mabigyan sila ng kapangyarihang tugunin ang mga pangangailangan sa pabahay ng kanilang nasasakupan sa pamamagitan ng mga umiiral na tadhana ng UDHA tulad ng probisyon sa programang pabahay at imbentaryo ng mga ilegal na naninirahan sa kani-kanilang nasasakupan.

Upang mahikayat ang mga pamahalaang lokal na manguna sa pagtugon sa mga pangagailangang pabahay, magbibigay tayo ng insentibo sa kanila tulad ng planong kapuwa-pagtustos (co-financing scheme), tulong na teknikal, at iba pang pang suportang serbisyo upang aktibo silang makalahok sa programang abot-kayang pabahay. Hihikayatin namin ang mga pamahalaang lokal na maglaan ng bahagi ng kanilang 20 porsiyentong Pondo sa Kaunlarang Pang-ekonomiya galing sa IRA para sa pabahay. Ipapaloob natin sa institusyon at palalakasin ang pakikilahok sa pagpaplano sa pabahay sa lokal na antas at tutukuyin ang ibang mapagkukunan ng pondo upang suportahan ang mga programang pabahay, lalo para sa mga impormal na naninirahan sa lokal na antas.

Kapayapaan

Gagawin ko ang lahat ng paraan upang masimulan ang likas-kaya at tuloy- tuloy na kasunduang pangkapayapaan sa Mindanao. Hindi tatalikdan ang ating pagsisikap para sa ganap na kapayapaan.

Programang rehabilitasyon para sa mga napinsala ng Ondoy

Nauunawaan naming ang mga taong naninirahan sa mga lugar na mapanganib ay napipilitan sa gayon dahil hindi sila nabibigyan ng alternatibong matitirhan ng pamahalaan. Ito ang pangunahing kaisipan sa likod ng aming programang pangrehabilitasyon para sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Ondoy.

Hihirangin namin ang mga may kakayahang tao na magplano at magsagawa ng mga proyektong pangrehabilitasyon sa nasalanta ng Bagyong Ondoy. Maghahanap tayo ng mga bagong pagdulog upang matulungan ang mga nasalantang mga pamilya sa kanilang mga pangangailangan sa pabahay at pamumuhay.

Pakikilahok at Tagapagtaya.

Itatampok namin ang papel ng mga tagapagtaya sa paghahanap ng mga solusyon sa mga problemang kinakaharap nila. Sa katunayan, ang proseso na daraanan natin para makapagbigay ng mga detalye sa planong ito na inihahain ngayon ay magiging konsultatibo at malinaw para sa kapakanan ng lahat ng Filipino.

Magtatalaga kami ng mga indibidwal na tapat, may integridad at karanasan, at mulat sa kalagayan ng maralitang tagalungsod upang pamunuan ang HUDCC nang sa gayun ay maisakatuparan ang adhikain ng HUDCC na mabigyan ng sapat na pabahay ang bawat Pilipino. Sisiguraduhin namin na dadaan sa isang konsultatibong proseso ang pagtatalaga ng mga ito.

News Latest News Feed