Press Release
July 10, 2020

POE ON HOUSE VOTE:

The pandemic of intolerance has claimed another victim (Isang biktima na naman ang ibinuwal ng pandemiko ng kawalan ng pagtanggap sa salungat na paniniwala).

As a result, thousands of breadwinners will lose their jobs, millions their source of entertainment and information (Ang resulta, mawawalan ang libong mga naghahanapbuhay ng trabaho at ang milyong taong umaasa rito, ng impormasyon at libangan.).

ABS-CBN is far from a perfect organization, and has admitted to its many failings. But in its balance sheet of accomplishments, the good it had done for our people are valuable (Hindi perpektong organisasyon ang ABS-CBN, at aminado sila sa kanilang mga pagkukulang. Pero kung ilalatag ang mga nagawa nito, malinaw ang kabutihang naidulot nito sa taumbayan).

The correct - and constitutional - response is to allow it to remedy them, the same chance extended to thousands of franchise applicants (Ang tama - at konstitusyonal - na tugon ay bigyan ito ng pagkakataong ayusin ang sinasabing mga paglabag at pagkukulang nito, tsansang ibinibigay sa libo-libong aplikante ng prangkisa gaya nito).

This is so because a media organization that occasionally commits mistakes is in the nation's interest than one that is permanently muzzled (Ang patuloy na pag-iral ng isang organisasyon na paminsan-minsan ay nagkakamali ay para sa kapakanan pa rin ng sambayanan kaysa sa isang media na may busal sa bibig).

It is not just news that is curtailed but entertainment shows which represent the finest in the craft, delight the public, and inspire our people to be the best (Hindi lamang balita ang pinipigil rito kundi mga palabas na kumakatawan sa kahusayan sa sining habang umaaliw sa publiko at nagbibigay-inspirasyon sa mga tao na maging mabuti).

The House has indeed set a high and unforgiving bar in approving franchises. This may affect current active franchises (Napakataas ng pamantayan na itinatakda ng Kamara sa pag-apruba ng mga prangkisa. Maaaring makaapekto ito sa mga aktibong prangkisa).

News Latest News Feed