Press Release
June 13, 2021

Prolong distance learning or return to face-to-face? Gatchalian seeks inquiry for SY 2021-2022

Senator Win Gatchalian has filed a resolution seeking an inquiry on the preparedness of the basic education sector for school year (SY) 2021-2022. Senate Resolution No. 739 aims to assess if basic education institutions can deliver quality education for the next school year, whether through face-to-face classes, distance learning, or other alternative delivery modes.

In the said resolution, Gatchalian pressed the need for an immediate assessment of the effectiveness and challenges that hounded distance learning for SY 2020-2021. These challenges include lack of gadgets, electricity, internet connection, appropriate learning space and issues on the quality of modules. The lack of physical interaction, too much screen time, and pressures leading to depression were likewise identified as challenges. It can also be recalled that some learners engaged in "sagot-for-sale" scheme and "online sex sale" just to help them finance distance learning.

"Matapos ang isang taon ng distance learning kung saan marami tayong hinarap na mga hamon, mahalaga at napapanahong matiyak natin kung paano natin magagamit ang ating mga natutunan upang matiyak na sa susunod na school year ay magiging mas epektibo ang paghahatid natin ng edukasyon sa mga kabataan," said the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

According to a Pulse Asia survey commissioned by Gatchalian, only 46 percent of Filipinos with a child in basic education say that their child is learning, 30 percent cannot say whether their child is learning or not, and 25 percent say that their child is not learning.

The same poll revealed that the top concerns raised by parents, guardians, and learners nationwide are difficulty in answering modules (53 percent), intermittent internet connection (43 percent), difficulty in focusing or laziness to listen (42 percent), and lack of gadgets for online learning (36 percent).

Gatchalian also seeks to assess the readiness of schools when face-to-face classes resume, noting that the yearlong school closure has a devastating effect on children. In a Senate panel hearing held earlier this year, the Philippine Pediatric Society (PPS) also flagged that school closures expose learners to increased risk of violence, abuse, and early pregnancies.

# # #

Balik face-to-face o tuloy ang distance learning? Gatchalian nais busisiin ang paghahanda sa SY 2021-2022

Naghain si Senador Win Gatchalian ng isang resolusyon upang suriin ng Senado ang kahandaan ng sektor ng edukasyon para sa school year (SY) 2021-2022. Layunin ng Senate Resolution No. 739 na suriin ang kakayahan ng mga paaralan na maghatid ng dekalidad na edukasyon sa ano mang paraan para sa susunod na school year, sa pamamagitan man ng face-to-face classes o ng distance learning.

Sa inihaing resolusyon, itinutulak ni Gatchalian ang agarang pagsusuri sa pagiging epektibo at sa mga hamong kinaharap ng distance learning para sa SY 2020-2021, kabilang ang kakulangan ng gadgets, problema sa kuryente, internet connection, angkop na espasyo sa pag-aaral, at kalidad ng mga modules. Ang kakulangan ng pisikal na pakikipag-ugnayan, labis na screen time, at mga pressure na nagiging sanhi ng depresyon ay ilan din sa mga natukoy na suliranin. Matatandaan ding may ibang mag-aaral na nasangkot sa "sagot-for-sale" at sa "online sex sale" para makalikom ng pantustos sa distance learning.

"Matapos ang isang taon ng distance learning kung saan marami tayong hinarap na mga hamon, mahalaga at napapanahong matiyak natin kung paano natin magagamit ang ating mga natutunan upang matiyak na sa susunod na school year ay magiging mas epektibo ang paghahatid natin ng edukasyon sa mga kabataan," pahayag ng Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Sa isang Pulse Asia survey na kinomisyon ni Gatchalian kamakailan lang, lumalabas na wala pang kalahati (46 porsyento) ng mga Pilipinong may anak sa basic education ang nagsasabing natututo ang kanilang mga anak. Tatlumpung (30) porsyento ang nagsasabing hindi nila matukoy kung natututo ba o hindi ang kanilang mga anak, at dalawampu't limang (25) porsyento naman ang nagsasabing hindi natututo ang kanilang mga anak.

Lumabas din sa naturang survey na karamihan sa mga suliraning hinaharap ng mga magulang, guardians, at mga mag-aaral ang hirap sa pagsagot ng modules (53 porsyento), paputol-putol na internet connection (43 porsyento), hirap sa pagtutok o katamaran sa pakikinig sa online learning (42 porsyento), at kawalan ng gadgets para sa online learning (36 porsyento).

Layunin din ni Gatchalian na suriin ang kahandaan ng mga paaralan para sa face-to-face classes lalo na't ang mahigit isang taong pananatili sa mga tahanan ay may hindi rin magandang epekto sa mga kabataan. Sa isang pandinig na isinagawa sa Senado nitong taon, tinukoy ng Philippine Pediatric Society (PPS) na ang pagsasara ng mga paaralan ay naiuugnay sa mas mataas na panganib ng karahasan, pang-aabuso, at maagang pagbubuntis.

# # #

News Latest News Feed