Press Release
June 23, 2021

Avert ill effects of hunger in poor children--Poe

Sen. Grace Poe prodded the Inter-Agency Task Force on Zero Hunger to heighten ongoing efforts to ensure that Filipino children do not continue to suffer from the scourge of hunger and malnutrition amid the pandemic.

The senator stressed that the country needs a focused, community-based approach in addressing the problem of malnutrition in Filipino children, led and backed by the whole of government.

"Hunger is a reality in this pandemic and children in poorer families are worse off. With the soaring prices of pork, chicken and fish, malnutrition in children is a certainty unless we work now to stave it off," said Poe, a child welfare advocate.

In a study released last week, the World Bank said that acute malnutrition or wasting among Filipino children is already happening and the toll it takes on their young bodies will only be seen in the next years.

"Kapakanan ng tao ang dapat laging pangunahing layunin ng pamahalaan, lalo na ang pagkalinga sa ating mga musmos para di sila mapag-iwanan," Poe reminded.

Challenges in the distribution of cash subsidies and the lack of adequate sources of livelihood at the height of the lockdown last year affected the most vulnerable population, especially poor children.

"Amid the government vowing to keep the economy afloat and make it rebound, there hasn't been enough attention on the impact of the pandemic on poor children and their nutrition," Poe noted.

The World Bank study said poverty is one of the most important causes of undernutrition and that four out of 10 children in poor households are stunted.

"Children in poor families need all the help we all can give. Attending to their nutrition and growth must be our collaborative commitment," Poe, author of the Masustansiyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, said.


'Mga bata, 'wag hayaang magutom--Poe

Hinikayat ni Sen. Grace Poe ang Inter-Agency Task Force on Zero Hunger na paigtingin sa gitna ng pandemya ang kasalukuyang pagkilos upang maiwasang dumanas ang mga batang Pilipino ng masamang pangmatagalang epekto ng gutom at malnutrisyon.

Sa pahayag, binigyang diin ni Poe na kailangan ng pagtutulungan ng bawat komunidad sa pagtugon sa problema ng malnutrisyon, sa pangunguna at suporta ng buong gobyerno.

"Reyalidad ang kagutuman sa pandemya at ang mga batang kabilang sa mahihirap na pamilya ang pinakamatinding naapektuhan. Sa pagsirit ng presyo ng baboy, manok at isda, tiyak ang malnutrisyon sa mga bata, maliban na lamang kung tutugunan natin ito upang maiwasan," ayon kay Poe, isang child welfare advocate.

Sa pag-aaral na inilabas nitong nakaraang linggo, sinabi ng World Bank na nangyayari na ang acute malnutrition o napipinsala na ang mga batang Pilipinong mahihirap at higit na apektado nito ang murang katawan nila na ang epekto ay matutunghayan pa lamang sa mga susunod na taon.

"Kapakanan ng tao ang dapat laging pangunahing layunin ng pamahalaan, lalo na ang pagkalinga sa ating mga musmos para di sila mapag-iwanan," paalala ni Poe.

Sinabi ng senadora na lubhang naapektuhan ang pinakabulnerableng populasyon, partikular ang mahihirap na bata, sa mga hamon ng distribusyon ng ayudang salapi at kawalan ng sapat na pagkukunan ng pagkakakitaan sa kaigtingan ng lockdown.

"Sa gitna ng pagtiyak ng pamahalaan na panatilihin ang pag-angat at pagbalikwas ng ekonomiya, tila walang sapat na atensiyon sa epekto ng pandemya sa mahihirap na bata at kanilang nutrisyon," ayon kay Poe.

Inihayag ng World Bank na kahirapan ang isa sa pinaka-importanteng sanhi ng undernutrition at apat mula sa 10 bata sa mahihirap na pamilya ang nabansot.

"Kailangan ng bawat bata sa mahihirap na pamilya ang lahat ng ating tulong at suporta. Ang pagtugon sa kanilang nutrisyon ay ating tiyakin," saad ni Poe, may akda ng Masustansiyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act.

News Latest News Feed