Press Release
May 3, 2022

IMEE: PREPARE FOR GLOBAL FOOD CRISIS NOW

Senator Imee Marcos has warned that the country needs to improve the distribution of agricultural produce from farmer to consumer amid forecasts of a global food crisis this year.

Marcos, who chairs the Senate Committee on Economic Affairs, said that an effective distribution system will not only enhance the cycle of food production and supply but also clarify the amounts of rice, sugar, vegetables, pork, beef, poultry, and fish that the country needs to import.

"A poor distribution system creates scarcity amid bounty, waste amid want," Marcos said.

"We need to redirect the flow of income from import cartels toward our local farmers and provide the lowest food prices possible for the public," she added.

To achieve those ends, Marcos said the next administration must carry out a "full-scale revival of the original Kadiwa system" and expand a program encouraging young farmers to increase national food supply.

She called today's sporadic operation of the Kadiwa system "a sorry version of its original intent, with no end to the stories of fruit and vegetable harvests left to rot."

"We have to rebuild what once was a reliable institution dismantled by one vindictive president, who sold its main storage and distribution hub - the Food Terminal in Taguig - to a favored tycoon," Marcos said of the government-run system that brought down food prices in the 70's by buying directly from farmers and selling their produce without profit.

Marcos also hopes the next administration devotes a budget for the Young Farmers Challenge (YFC) program that she proposed in Senate Bill 884 shortly after becoming senator in 2019.

"This advocacy must become more than a prize-giving contest supported by the Department of Agriculture. To make a bigger difference, other government departments and all local government units should be involved," Marcos explained.

"We need more young farmers with new ideas for a dying vocation whose practitioners now average 57 years old," she also said.


(Tagalog version)

IMEE: KRISIS SA PAGKAIN SA BUONG MUNDO, PAGHANDAAN

Iginiit ni Senador Imee Marcos na kailangang maitama sa madaling panahon ang maling distribusyon ng mga produktong pang agrikultura mula sa mga magsasaka tungo sa mga konsyumer, sa gitna ng napipintong krisis sa pagkain sa buong mundo sa taong ito.

Binigyang diin ni Marcos, chairman ng Senate Committee on Economic Affairs, na ang isang epektibong sistema ng distribusyon ay hindi lang tutulak sa produksyon ng pagkain at supply nito, kundi magbibigay rin ng kalinawan sa dami ng bigas, asukal, gulay, isda, karne ng baboy, baka, at manok na kailangang angkatin ng ating bansa.

"Ang mahinang sistema ng distribusyon ay lilikha lalo ng kakapusan sa gitna ng kasaganaan, pagsasayang sa gitna ng pangangailangan," ani Marcos.

"Kailangan nating ilipat ang daloy ng kita mula sa mga kartel ng importasyon tungo sa mga lokal nating mga magsasaka at maihatag ang pinakamurang presyo ng pagkain sa publiko," dagdag pa ni Marcos.

Para makamtan natin ang mga ito, sinabi ni Marcos na kailangang buhayin ng susunod na administrasyon ang "buong orihinal na sistema ng Kadiwa" at palawakin ang programang hihikayat sa mga batang magsasaka na dagdagan ang suplay ng pagkain sa ating bansa.

Tinawag ni Marcos na kalat-kalat ang operasyon ng sistema ng Kadiwa ngayon, na "palpak na bersyon sa orihinal nitong pakay, na magdudulot ng paulit-ulit na

pagkabulok ng mga aning prutas at gulay."

"Muli nating itatag ang dati na maaasahang institusyon na winasak ng isang mapaghiganting presidente na nagbenta sa imbakan ng Food Terminal sa Taguig para sa pinaborang negosyante," ani Marcos na tumukoy sa sistemang pinairal ng gobyerno noong dekada '70 kung saan bumaba ang presyo ng mga bilihin dahil sa direktang pagbili ng gobyerno sa mga magsasaka at pagbenta ng kanilang ani ng walang anumang ganansya.

Umaasa rin si Marcos na ang susunod na administrasyon ay maglalagak ng badyet para sa Young Farmers Challenge (YFC) program na inihain niyang Senate Bill 884 noong kakaupo pa lang niya Senado noong 2019.

"Ang adbokasiyang ito ay kinakailangang mas higitan pa ang pakontes na may papremyong suportado ng Department of Agriculture. Para makagawa ng malaking pagbabago, dapat makibahagi rito ang iba't-ibang departamento ng gobyerno at mga local government units," diin ni Marcos.

"Kailangan natin ng mga kabataang magsasaka na puno ng bagong mga ideya sa namamatay nang bokasyon ng pagsasaka na karamiha'y nasa 57 na ang edad, " dagdag pa ni Marcos.

News Latest News Feed