Press Release
August 22, 2022

Class opening: Gatchalian urges gov't to ensure learners' safety, focus on learning recovery

As classes open for School Year 2022-2023, Senator Win Gatchalian is urging the government to ensure the safety of learners and implement measures for learning recovery.

Gatchalian is visiting schools today in Valenzuela City, particularly Marulas Central Elementary School and Valenzuela National High School, to check on the preparedness of these schools, their teachers, and learners amid the current public health situation brought about by the COVID-19 pandemic.

For the Chairman of the Committee on Basic Education, expanding COVID-19 vaccination coverage among learners remains one of the most important steps to prevent outbreaks in schools. Gatchalian points out the persisting challenge in vaccinating learners aged 5 to 11. Based on the Department of Health (DOH) National Vaccination Operations Center data as of August, only 26.94% of children aged 5 to 11 are fully vaccinated and 76.41% of children aged 12 to 17 have been fully vaccinated.

"Let's come up with innovative ways, partner with the DOH and local government units, see if we can set up vaccination sites in schools, and encourage more children to get their vaccines," Gatchalian proposes.

He also renews calls for the DepEd to address learning poverty. As of June 2022, the World Bank has estimated that learning poverty in the country is at 90.9%. This means that nine out of 10 kids aged 10 cannot read or understand a simple story.

To address the effects of learning loss, Gatchalian has filed Senate Bill No. 150 or the Academic Recovery and Accessible Learning (ARAL) Program Act to institute a nationwide learning recovery program. The proposed ARAL Program shall cover the most essential learning competencies in Language and Mathematics for Grades 1 to 10, and Science for Grades 3 to 10. It will also focus on Reading to develop the critical and analytical thinking skills of learners.

"Tayo po ay nakamonitor sa estado ng mga paaralan upang siguruhing bukod sa ligtas ang muling pagbabalik ng mga mag-aaral sa kanilang klase ay mabibigyan sila ng dekalidad na edukasyon tungo sa hangaring walang mag-aaral ang mapag-iiwanan, may kapansanan man o wala." Gatchalian says.

Marulas Central Elementary School and Valenzuela National High School are two of the schools in Valenzuela that have their Inclusion program with learners with disabilities.


Gatchalian sa pagbubukas ng klase: Tutukan ang kaligtasan ng mga mag-aaral, learning recovery

Sa pagbubukas ng School Year 2022-2023, hinimok ni Senador Win Gatchalian ang pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at magpatupad ng mga hakbang tungo sa tinatawag na "learning recovery."

Ang pagbisita ni Gatchalian sa Marulas Central Elementary School at Valenzuela National High School sa Valenzuela City ngayong araw ay para suriin ang kahandaan ng mga paaralan, mga guro, at mga mag-aaral sa gitna ng nananatiling banta ng COVID-19.

Sabi ng Chairman ng Committee on Basic Education, ang pagpapalawig sa COVID-19 vaccination coverage sa mga mag-aaral ay nananatiling isa sa mga pinakamahalagang hakbang upang maiwasang kumalat ang sakit sa mga paaralan. Malaking hamon, ani Gatchalian, ang pagbabakuna ng mga mag-aaral na may edad na lima (5) hanggang labing-isa (11). Batay kasi sa pinakahuling datos mula sa Department of Health (DOH) National Vaccination Operations Center ngayong Agosto, wala pang tatlumpung (26.94) porsyento ng mga kabataang may edad na lima (5) hanggang labing-isa (11) ang fully vaccinated na laban sa COVID-19. Samantala, higit na pitumput anim na (76.41) porsyento ng mga mag-aaral na may edad labing dalawa (12) hanggang labing-pito (17) ang fully vaccinated na laban sa COVID-19.

"Humanap tayo ng mga bagong paraan, makipagtulungan tayo sa DOH at mga lokal na pamahalaan, tignan natin kung makakapaglagay tayo ng mga vaccination site sa mga paaralan, at hikayatin natin ang mas marami pang mga kabataan upang magpabakuna," mungkahi ng senador.

Muli rin niyang iginiit sa DepEd na tutukan ang "learning poverty" sa bansa. Buhat nitong Hunyo 2022, tinataya ng World Bank na ang learning poverty sa bansa ay mahigit siyamnapung (90.9) porsyento na. Ibig sabihin, siyam sa sampung batang may edad na sampu (10) ang hindi marunong bumasa at umunawa ng simpleng kwento.

Upang tugunan ang learning loss at ang pinsalang dulot ng pagsasara ng mga paaralan, inihain ni Gatchalian ang Academic Recovery and Accessible Learning (ARAL) Program Act (Senate Bill No. 150) na maglalatag ng pambansang programa para sa learning recovery. Tututukan ng panukalang ARAL Program ang most essential learning competencies sa Language at Mathematics para sa Grades 1 hanggang 10, at Science para sa Grades 3 hanggang 10. Bibigyang prayoridad naman ang Reading o Pagbasa upang mahasa ang critical at analytical thinking skills ng mga mag-aaral.

"Tayo po ay nakamonitor sa estado ng mga paaralan upang siguruhing bukod sa ligtas ang muling pagbabalik ng mga mag-aaral sa kanilang klase ay mabibigyan sila ng dekalidad na edukasyon tungo sa hangaring walang mag-aaral ang mapag-iiwanan, may kapansanan man o wala," sabi ni Gatchalian.

Ang Marulas Central Elementary School at Valenzuela National High School ay ilan lamang sa mga paaralang nagpapatupad ng Inclusion Program kung saan kasama ang mga mag-aaral na may kapansanan.

News Latest News Feed