Press Release
October 6, 2022

Mainam na Simula: Sa Unang 100 Araw ni Pangulong Bongbong Marcos

Mainam na simula - ito ang ating mailalarawan sa unang 100 araw ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. bilang punong ehekutibo ng ating Inang Bayan.

Bukod sa pagbuo ng isang powerhouse team ng economic managers, personal niyang ginampanan ang tungkulin ng "traveling salesman" na nag-akit ng pamumuhunan at negosyo mula sa ibang bansa.

Kasalukuyan din niyang personal na inaasikaso ang pangangailangan natin sa pagkain at agrikultura bilang kalihim ng Kagawaran ng Agrikultura.

Simula pa lamang ang unang 100 araw na ito, kung kaya't hangad natin na maipagpatuloy ang ganitong magandang simula sa natitirang 2,092 araw ng kanyang termino - mula Oktubre 8, 2022 hanggang Hunyo 30, 2028 - para tugunan ang iba pang problema ng ating bayan.

At dito kailangan ang tulong nating lahat - magkaisa para suportahan ang tama at itama ang mali - dahil ang kanyang tagumpay ay ang tagumpay ng ating Inang Bayan - at higit sa lahat, tagumpay nating mga Pilipino.


A Good Start: On President Bongbong Marcos' First 100 Days

A good start. This can be said of President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.'s first 100 days as the Chief Executive of our beloved country.

During his first 100 days, the President - aside from assembling a powerhouse team of economic managers - has personally taken the role of "traveling salesman" in attracting investments from other countries.

He is also personally addressing the nation's concerns on food and agriculture as concurrent Secretary of the Department of Agriculture.

The first 100 days is a good start that I hope will be sustained in the President's next 2,092 days in his term - from October 8, 2022 to June 30, 2028 - to address the other problems our nation faces.

And this is where our help will matter. We must unite to support what is right and correct what is wrong, because the President's victory is a win for our Motherland - and most importantly, a win for all Filipinos.

News Latest News Feed