Press Release
April 19, 2023

Gatchalian bill imposes imprisonment for nuisance candidates

Stiffer penalties including imprisonment should be imposed against nuisance candidacy to deter vicious political conflicts that sometimes lead to unwarranted loss of lives, according to Senator Win Gatchalian, in view of the ongoing Senate inquiry on the death of Negros Oriental Governor Roel Degamo.

Gatchalian last year filed Senate Bill 1061 or An Act Providing An Additional Ground For Cancelling The Certificate Of Candidacy Of A Nuisance Candidate And Making The Acts Of A Nuisance Candidate An Election Offense. Under the bill, any person found guilty of any election offense, including committing prohibited acts as a nuisance candidate, shall be punished with imprisonment of not less than one year but not more than six years and shall not be subject to probation.

"The proposed measure could potentially defuse political tensions," Gatchalian said.

"Inaasahan natin na ang pagsasabatas ng panukalang ito ay makakatulong para mas maging mapayapa ang panahon ng kampanya at eleksyon hindi lamang para sa mga kandidato kundi sa ating mga mamamayan. Matagal na din tayong nagtitiis sa abala na dulot ng panggugulo ng mga nuisance candidates at mga pwersa na sumusuporta sa kanila," he added.

Other proposed penalties provided in the bill include disqualification to hold public office, deprivation of the right to vote, and to pay a fine of P50,000 to the Commission on Elections. Also, any political party found guilty shall pay a fine of not less than P10,000.

"It's high time we criminalize nuisance candidacy in order to further protect the integrity of electing public officials and hoping that the process will put an end to political violence in the country," the senator emphasized.

Comelec proclaimed Degamo as the new winner in the 2022 Negros Oriental gubernatorial race after the poll body transferred to him the votes obtained by candidate "Ruel G. Degamo" who was declared as a nuisance four months after the elections. The Supreme Court upheld Comelec's decision to declare "Ruel G. Degamo" as a nuisance candidate.


Panukala ni Gatchalian magpataw ng kulong sa nuisance candidates

Mas mabigat na parusa kabilang ang kulong ang dapat ipataw kontra sa nuisance candidacy upang hadlangan ang mga masasamang salungatan sa pulitika na kung minsan ay humahantong sa hindi makatwirang pagkawala ng buhay, ayon kay Senador Win Gatchalian, habang dinidinig ng Senado ang mga detalye sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel Degamo.

Noong nakaraang taon, inihain ni Gatchalian ang Senate Bill 1061 o An Act Providing Ground For Cancelling The Certificate Of Candidacy Of A Nuisance Candidate And Making The Acts Of A Nuisance Candidate An Election Offense. Sa ilalim ng panukalang batas, ang sinumang taong mapatunayang nagkasala ng anumang election offense, kabilang ang pagiging nuisance candidate, ay papatawan ng parusang kulong na hindi bababa sa isang taon pero hindi lalagpas sa anim na taon at hindi sasailalim sa probation.

"Ang ating panukala ay makakatulong na maibsan ang mga tensyon sa pulitika," ani Gatchalian.

"Inaasahan natin na ang pagsasabatas ng panukalang ito ay makakatulong para mas maging mapayapa ang panahon ng kampanya at eleksyon hindi lamang para sa mga kandidato kundi sa ating mga mamamayan. Matagal na din tayong nagtitiis sa abala na dulot ng panggugulo ng mga nuisance candidates at mga pwersang sumusuporta sa kanila," dagdag niya.

Ang iba pang parusa na itinakda sa panukalang batas ay ang diskwalipikasyon na humawak ng pampublikong tungkulin, pag-alis ng karapatang bumoto, at magbayad ng multang P50,000 sa Commission on Elections. Gayundin, ang sinumang partidong pulitikal na mapatunayang nagkasala ay magbabayad ng multang hindi bababa sa P10,000.

"Panahon na upang gawing kriminal ang mga nuisance candidates upang higit na maprotektahan ang integridad ng paghahalal sa mga pampublikong opisyal sa pag-asang ang proseso ay magtatapos sa karahasan sa pulitika sa bansa," diin ng senador.

Si Degamo ay inihayag ng Comelec na nanalo noong 2022 Negros Oriental gubernatorial race matapos ilipat sa kanya ang mga boto na nakuha ng kandidatong si "Ruel G. Degamo" na idineklarang nuisance apat na buwan pagkatapos ng halalan. Kinatigan ng Korte Suprema ang desisyon ng Comelec na ideklara si "Ruel G. Degamo" bilang isang nuisance candidate.

News Latest News Feed