Press Release
June 3, 2023

Gatchalian seeks national impact evaluation of mother tongue policy

Senator Win Gatchalian is seeking a national impact evaluation of the Mother-Tongue Based Multilingual Education (MTB-MLE), ten years after the K to 12 Law mandated the policy's implementation.

In a privilege speech, Gatchalian lamented that there has been no national impact evaluation after a decade of implementing the MTB-MLE. According to Gatchalian, the national impact evaluation should answer whether the MTB-MLE policy improved early grade literacy in mother tongue, English, and Filipino.

Gatchalian added that the evaluation should also answer whether the use of mother tongue improved learning outcomes in other learning areas such as Math and Science. The impact evaluation should also identify the long-term effect of the MTB-MLE on learning and non-cognitive outcomes from key stages 2 to 4.

Citing his consultations with schools in Pangasinan, Cebu, Davao, and Metro Manila, Gatchalian pointed out that there are difficulties in implementing the mother tongue policy in linguistically diverse areas.

The senator said that the policy may be discriminatory against learners who are not fluent in the regional language chosen as the medium of instruction. Instead of learning in their first language, a large proportion of learners are forced to study materials and participate in class discussion using languages with which they are not familiar.

The senator emphasized the case of Marahan West Elementary School in Davao City where Sinugbuanong Binisaya is the mother tongue used as medium of instruction. Around 40% of key stage 1 learners, however, use Davao Bisaya and the rest use other languages.

"Bilang isang bansang kinabibilangan ng iba't ibang komunidad na may kanya-kanyang wika at dayalekto, tiyak na hati ang kinahinatnang epekto ng implementasyon ng MTB MLE. Saksi ang mga guro at magulang na hindi ito epektibo para sa lahat. Pakinggan natin ang boses nila lalo na't walang teorya ang makakapantay sa reyalidad na nararanasan nila. Sa huli, sila mismo ang patunay na hindi 'one-size-fits-all' ang pagpapatupad ng MTB-MLE," said Gatchalian.

Gatchalian also pointed out the significant decline of learner scores from the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2003 and 2019, which saw an absolute decline of 61 points in Math and 83 points in Science.

When other variables such as the language of assessment, curriculum coverage, socioeconomic status, and teacher quality are controlled, Gatchalian said that the decline in learner outcomes observed may be partially attributable to the implementation of the MTB-MLE, a hypothesis that he said needs further validation.


National impact evaluation ng mother tongue policy isinusulong ni Gatchalian

Upang masuri ang epekto ng Mother-Tongue Based Multilingual Education (MTB-MLE) sampung taon mula noong una itong ipatupad, Isinusulong ni Senador Win Gatchalian ang national impact evaluation ng naturang polisiya.

Sa isang privilege speech, ipinahayag ni Gatchalian ang kanyang pagkadismaya sa kawalan ng malawakang pag-aaral sa epekto ng polisiya. Ayon kay Gatchalian, dapat sagutin ng gagawing pag-aaral kung umangat ba ang antas ng early grade literacy sa mother tongue, English, at Filipino dahil sa MTB-MLE.

Dapat din aniyang sagutin ng gagawing pag-aaral kung nakatulong ba ang polisiya sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa ibang learning areas tulad ng Math at Science. Dapat ding tukuyin ang mga pangmatagalang epekto ng MTB-MLE sa mga mag-aaral sa key stages 2 hanggang 4.

Ibinahagi ni Gatchalian ang naging resulta ng mga isinagawa niyang konsultasyon sa Pangasinan, Cebu, Davao, at Metro Manila, kung saan lumalabas ang mga hamon sa pagpapatupad ng polisiya sa mga lugar na gumagamit ng maraming wika.

Ani Gatchalian, maaaring nagdudulot ng diskriminasyon ang polisya sa mga mag-aaral na hindi bihasa sa lokal na wikang ginagamit sa pagtuturo. Imbes na matuto sa kanilang unang wika, napipilitan ang maraming mga mag-aaral na gumamit ng wika kung saan hindi sila bihasa.

Ibinahagi ni Gatchalian ang halimbawa ng Marahan West Elementary School sa Lungsod ng Davao kung saan Sinugbuanong Binisaya ang ginagamit bilang wika sa pagtuturo Samantala, 40% ng mga mag-aaral sa key stage 1 ang gumagamit ng Davao Bisaya. Iba't ibang wika naman ang ginagamit ng ibang mag-aaral ngunit walang gumagamit ng parehong wikang ginagamit sa pagtuturo.

"Bilang isang bansang kinabibilangan ng iba't ibang komunidad na may kanya-kanyang wika at dayalekto, tiyak na hati ang kinahinatnang epekto ng implementasyon ng MTB MLE. Saksi ang mga guro at magulang na hindi ito epektibo para sa lahat. Pakinggan natin ang boses nila lalo na't walang teorya ang makakapantay sa reyalidad na nararanasan nila. Sa huli, sila mismo ang patunay na hindi 'one-size-fits-all' ang pagpapatupad ng MTB-MLE," ani Gatchalian.

Pinuna rin ni Gatchalian ang pagbaba ng mga marka ng bansa kung ihahambing ang resulta ng Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2003 at 2019. Bumaba ng 61 points ang marka ng mga mag-aaral ng bansa sa Math samantalang 83 points naman ang ibinaba sa Science.

Ayon kay Gatchalian, kung susuriin ang iba pang impormasyon at datos na may kinalaman sa wika ng assessment, curriculum coverage, socioeconomic status, at teacher quality, lumalabas na maaaring nakaapekto sa pagbaba ng marka ng mga mag-aaral ang pagpapatupad ng MTB-MLE. Ngunit para kay Gatchalian, kinakailangan pa ng mas malalim na pagsusuri upang patunayan ito.

News Latest News Feed