Press Release
July 1, 2023

Gatchalian wants declaration of National MSME Week to gather support for small business owners

Senator Win Gatchalian wants to legislate the declaration of a "National Micro, Small, and Medium-Enterprise (MSME) Week" from June 27 to July 2 every year in a bid to generate much-needed support for small business owners.

Senate Bill No. 949, filed by Gatchalian, seeks to recognize the indispensable role of MSMEs in nation-building, encourage private enterprise, and promote entrepreneurial spirit.

"MSMEs play an important role in advancing sustainable development goals, achieving inclusive growth, encouraging innovation, as well as in providing livelihood to local communities, and thus, we need to recognize their contributions in the growth of the national economy," Gatchalian emphasized.

He pointed out that the observation of the proposed MSME Week is also in line with a resolution adopted by the United Nations General Assembly in 2017 recognizing June 27 as World MSME Day. The resolution serves as a reminder to governments worldwide to foster a business climate in which small companies may thrive.

MSMEs account for about 90% of businesses, 60% to 70% of employment, and 50% of gross domestic product worldwide. In the Philippines, around 1.076 million or 99.9% of establishments are considered MSMEs based on 2021 data from the Philippine Statistics Authority.

Under the proposed legislation, the Department of Trade and Industry (DTI), in consultation and partnership with other government agencies and industry associations and organizations, will be responsible for mounting activities relating to MSMEs Week.

"Kailangan nating itaguyod at suportahan ang mga maliliit na negosyo sa bansa para mapanatili nating malakas ang paglago ng ekonomiya at tuloy-tuloy ang paglikha ng mga trabaho para sa ating mga kababayan," Gatchalian concluded.


Gatchalian: Magdeklara ng National MSME Week; suportahan ang maliliit na negosyo

Nais ni Senador Win Gatchalian na isabatas ang deklarasyon ng "National Micro, Small, and Medium-Enterprise (MSME) Week" mula Hunyo 27 hanggang Hulyo 2 ng bawat taon sa hangaring makakalap ng kinakailangang suporta para sa mga maliliit na negosyante.

Ang Senate Bill No. 949, na inihain ni Gatchalian, ay naglalayong kilalanin ang mahalagang papel ng mga MSME para sa pagpapalakas ng bansa, hikayatin ang mga pribadong negosyo, at itaguyod ang diwa ng pagnenegosyo.

"Mahalaga ang papel ng MSMEs sa pagsusulong ng sustainable development goals, pagkamit ng inclusive growth, paghikayat sa inobasyon, gayundin sa pagbibigay ng kabuhayan sa mga lokal na komunidad, at nang sa gayon ay makilala natin ang kanilang mga kontribusyon sa paglago ng pambansang ekonomiya," diin ni Gatchalian.

Ang panukalang MSME Week ay alinsunod din sa isang resolusyon na pinagtibay ng United Nations General Assembly noong 2017 na kinikilala ang Hunyo 27 bilang World MSME Day. Ang resolusyon ay nagsisilbing paalala sa mga pamahalaan sa buong mundo na itaguyod ang pagnenegosyo kung saan maaaring umunlad ang maliliit na kumpanya.

Ang MSMEs ay nag-aambag ng humigit-kumulang 90% ng mga negosyo, 60% hanggang 70% ng trabaho, at 50% ng gross domestic product sa buong mundo. Sa Pilipinas, humigit-kumulang 1.076 milyon o 99.9% ng mga establisyimento ang itinuturing na MSME batay sa 2021 na datos mula sa Philippine Statistics Authority.

Sa ilalim ng iminungkahing batas, ang Department of Trade and Industry (DTI), sa konsultasyon at pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno at mga asosasyon at organisasyon ng industriya, ay magiging responsable para sa mga aktibidad na may kaugnayan sa MSMEs Week.

"Kailangan nating itaguyod at suportahan ang mga maliliit na negosyo sa bansa para mapanatili nating malakas ang paglago ng ekonomiya at tuloy-tuloy ang paglikha ng mga trabaho para sa ating mga kababayan," pagtatapos ni Gatchalian.

News Latest News Feed