Press Release
August 22, 2023

SENATOR IMEE MARCOS STATEMENT
Re: Diplomacy, documentation, and resupplying our personnel in Ayungin Shoal

The first line of defense is diplomacy. Let us settle our conflict in a peaceful manner. We should fully comply with our obligation under the UN Charter to settle conflicts in a peaceful way. China sent us a note to dialogue, let us talk to them.

This time, however, we should document every attempt by our diplomats, Coast Guard, and military personnel to communicate with China. To the extent permissible.

We should make records of these attempts accessible to neutral third parties so that they may verify our efforts and China's responses thereto. This way, the world can ascertain both countries' sincerity in engaging in genuine dialogue.

To be clear, we will do whatever is necessary to protect our rights through peaceful means. Resupplying our personnel in Ayungin Shoal is within our legal rights. Thus, if we need larger and more powerful supply ships and PCG escort ships, then we will acquire them, preferably by building them ourselves.

Might does not make right. We will stand our ground because we are in the right.


PAHAYAG NI SENADOR IMEE MARCOS
Ukol sa Diplomasya, Dokumentasyon, at Pagbibigay-Suplay sa mga Sundalo sa Ayungin Shoal

Ang unang linya ng depensa ay diplomasya. Ating solusyunan ang alitang ito sa mapayapang paraan. Dapat nating ganap na sundin ang ating obligasyon sa ilalim ng UN Charter na lutasin ang mga alitan sa mapayapang paraan. Nagpadala ang China ng sulat para sa dialogo, hayaan nating makipag-usap tayo sa kanila.

Ngunit sa pagkakataong ito, dapat nating ma-dokumento ang bawat pagsisikap ng ating mga diplomatiko, Coast Guard, at kawal na makipag-ugnayan sa China. Hangga't maaari.

Dapat tayong magkaroon ng rekord ng mga pagsisikap na ito na magagamit ng neutral na ikatlong partido upang kanilang mapatunayan ang ating mga pagsusumikap at ang mga tugon ng China. Sa ganitong paraan, maaaring matiyak ng mundo ang tunay na intensyon ng parehong bansa sa pakikipag-dialogo.

Linawin natin, gagawin natin ang anumang kinakailangang hakbang upang protektahan ang ating mga karapatan sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Ang pagbibigay ng suplay sa ating mga kawal sa Ayungin Shoal ay nakapaloob sa ating legal na karapatan. Kaya't kung kinakailangan natin ng mas malalaki at mas malalakas na barkong pang-suplay at mga barkong pang-escort ng PCG, ay aasamin nating makakuha nito, maaari sana'y tayo rin ang bubuo.

Hindi ang lakas o pwersa ang nagpapahayag ng tama. Maninindigan tayo dahil tayo ang wasto.

News Latest News Feed