Press Release
October 3, 2023

Gatchalian flags unfilled positions, low salaries in tax-collecting agencies

Senator Win Gatchalian flagged unfilled positions and low salaries in the country's tax-collecting agencies.

According to Gatchalian, the Department of Finance (DOF) had a total of 11,745 unfilled positions in 2022. Of this number, the Bureau of Internal Revenue (BIR) had a total of 7,724 unfilled positions while the Bureau of Customs (BOC) accounted for 2,761.

"This is a huge number considering that the BOC and BIR are tax-collecting agencies. I would assume that the more people they have, the more efficient that they will become and the more taxes that they can collect," Gatchalian said, during a budget hearing for the DOF and its attached agencies.

"We don't want a scenario wherein our tax-collecting agencies, among the most important government agencies, are being left behind. Another consequence of this is the temptation of corruption if lawyers and accountants receive very low salaries. It's about time to address this," he added.

The legislator urged the two agencies to submit their suggestions on which positions should be reclassified so that a more attractive compensation package could be offered.

BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr. and BOC Deputy Commissioner Michael Fermin admitted the two agencies are having difficulty in hiring personnel such as lawyers and accountants as other agencies offer more competitive compensation packages.

"Our main problem is the difficulty in recruiting personnel considering the low salary that the BIR offers compared to other government agencies," Lumagui said, specifying that the entry-level salary for an accountant is P27,000 and the entry-level salary for a lawyer is P46,725 compared to the P51,000 entry level in the Civil Service Commission.

To fill vacant positions, the BIR has adopted an easier hiring process where regional offices can hire employees on their own, and the approval of the commissioner is no longer required.

Still, Gatchalian emphasized that the two agencies do not stand a chance in hiring the best talents if their compensation packages are not even competitive with other government agencies.

"The basic consideration is the salary package. No matter how we improve the process, if the basic attraction or salary is low, then it's going to be very difficult for government agencies to attract talent. This is an enforcement group, and we need to have industry-level packages at least so we can ward off temptations, attract the best talents, and improve credibility and integrity within the office," he stressed.


Gatchalian nabahala sa mga posisyong hindi napupunan, mababang suweldo sa BIR at BOC

Nagpahayag ng pagkabahala si Senador Win Gatchalian sa mga posisyong hindi napupunan at mababang suweldo sa mga tax-collecting agencies sa bansa.

Ayon kay Gatchalian, may kabuuang 11,745 na posisyong hindi napunan noong 2022 sa Department of Finance (DOF). Sa bilang na ito, may 7,724 na posisyonng hindi napunan sa Bureau of Internal Revenue (BIR) habang may 2,761 naman sa Bureau of Customs (BOC).

"Malaking bilang ito lalo na't ang BOC at BIR ay mga ahensyang nangongolekta ng buwis. Kung mas maraming tao, mas magiging maayos ang pangongolekta ng buwis," ani Gatchalian, sa budget hearing ng DOF at mga ahensyang nasa ilalim nito.

"Ayaw natin ng sitwasyon na ang mga ahensyang nangongolekta ng buwis, na kabilang sa mga pinakamahahalagang ahensya ng gobyerno, ay naiiwan. Isa pang hindi magandang kahihinatnan nito ay ang tukso ng katiwalian kung ang mga professionals sa hanay ng mga abogado o mga accountant ay tumatanggap ng mababang suweldo. Panahon na para matugunan ang problema," dagdag niya.

Hinimok ng mambabatas ang dalawang ahensya na magsumite ng kanilang mga mungkahi kung aling mga posisyon ang dapat i-reclassify upang mabigyan ng mas kaakit-akit na pasuweldo.

Inamin nina BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr. at BOC Deputy Commissioner Michael Fermin na nahihirapan ang dalawang ahensya sa pagkuha ng mga tauhan tulad ng mga abogado at accountant dahil mas mataas ang alok na sweldo sa ibang mga ahensya.

"Ang aming pangunahing problema sa pag-recruit ng mga tauhan ay dahil sa mas mababang suweldo na inaalok ng BIR kumpara sa ibang mga ahensya ng gobyerno," sabi ni Lumagui, na tinukoy na ang entry-level na suweldo para sa isang accountant ay P27,000 at ang entry-level na suweldo para sa isang ang abogado ay P46,725 kumpara sa P51,000 entry level sa Civil Service Commission.

Upang mapunan ang mga bakanteng posisyon, ang BIR ay nagpatibay ng mas madaling proseso kung anong regional office ang maaari nang kumuha ng sarili nilang mga empleyado at ang pag-apruba ng commissioner ay hindi na kailangan.

Pero binigyang-diin pa rin ni Gatchalian na ang dalawang ahensya ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na kumuha ng pinakamahuhusay na empleyado kung ang kanilang pasuweldo ay hindi man lang pantay o competitive kung ikukumpara sa ibang ahensya ng gobyerno.

"Ang pangunahing konsiderasyon ay ang pasuweldo. Gaano man natin pagbutihin ang proseso, kung mababa ang pangunahing atraksyon o suweldo, magiging napakahirap para sa mga ahensya ng gobyerno na makaakit ng tao. Ang pinag-uusapan natin dito ay mga enforcement group at kailangan nating magkaroon ng tinatawag na industry-level packages para maiwasan ang tukso ng korupsiyon, makaakit ng pinakamahusay na mga talento, at mapabuti ang kredibilidad at integridad sa loob ng ahensya," giit niya.

News Latest News Feed