Press Release
December 19, 2023

IMEE: WORLD EVENTS OVERTAKING GOV'T PROGRAMS FOR MIGRANT WORKERS

Senator Imee Marcos commemorated UN International Migrant Workers Day, urging the government to "look at disruptive world events squarely" so that its programs for Filipino migrant workers remain relevant.

Marcos warned that "the threats to their jobs, if not their lives," are growing particularly for Filipino seafarers due to the present state of the global maritime industry and expanding geopolitical conflict.

"Shipping giants Maersk and Hapag-Lloyd have just announced a halt to their operations in the Red Sea, with Yemen's Houthi rebels attacking more cargo ships to avenge the deaths of Palestinian civilians in Gaza," the senator explained.

"This is happening while shipping companies are coping with higher costs, lower freight charges, and a weaker demand for container transport amid an oversupply of ships," she added.

She cited Maersk's plan to cut 10,000 jobs and Hapag-Lloyd's 58-percent drop in third-quarter revenues from a year earlier.

Filipinos comprise 40% of Maersk's seafarers, and if 4,000 Filipino seafarers lose their jobs, Marcos estimates that the dip in remittances could reach hundreds of millions annually.

Filipino seafarers, who are among the highest-paid overseas Filipino workers (OFWs), are required to remit at least 80% of their salary each month, contributing $6.7 billion or some 20% of the total OFW remittances in 2022, according to the Bangko Sentral ng Pilipinas.

Marcos fears that the loss of jobs among Filipino seafarers and the lack of employment options back home could force their wives to take up the role of breadwinner, disrupting traditional family setups.

"How many more Filipino children will grow up motherless?" the senator asked.

Women comprise 57.8% of almost two million OFWs, based on Philippine Statistics Authority data for 2022 - a figure higher than the world average of 48.1% reported by the Washington-based Pew Research Center just a year earlier.

"It's time to create a support network for the possibility of solo fathers among our seafarers," Marcos urged.

As shipping companies take initiatives toward green energy, Marcos also called for better pay prospects and not just training programs for Filipino seafarers to be deployed on methanol-enabled ships.

"Green energy is not necessarily safer, since methanol is highly combustible. Higher risk deserves higher compensation," the senator said.


IMEE: MGA PROGRAMA PARA SA MGA MIGRANTENG MANGGAGAWA, NAPAG-IIWANAN NG PANAHON

Sabay sa paggunita ni Senador Imee Marcos sa UN International Migrant Workers Day, hinimok niya ang gobyerno na "harapin ng masinsinan ang mga nakakagambalang kaganapan sa mundo" upang manatili itong may kaugnayan sa mga migranteng manggagawang Pilipino.

Nagbabala si Marcos na "ang mga banta sa kanilang mga trabaho, kung hindi man sa kanilang mga buhay," ay lumalaki lalo na para sa mga Pilipinong marino dahil sa kasalukuyang estado ng pandaigdigang industriya ng maritime at mga lumalawak na sigalot sa mundo.

"Kakaanunsyo lang ng Maersk at Hapag-Lloyd na titigilan na nila ang kanilang mga operasyon sa Red Sea, kung saan ang mga rebeldeng Houthi ng Yemen ay umaatake sa mas marami pang mga cargo ship upang ipaghiganti ang pagkamatay ng mga sibilyang Palestinian sa Gaza," paliwanag ng senador.

Dagdag pa niya, nangyayari ito habang ang mga shipping companies ay nahaharap sa mas malaking gastos, mas mababang singil sa kargamento, at paghina sa negosyong container transport habang sobra ang supply ng mga barko.

Tinukoy niya ang plano ng Maersk na tapyasin na ang 10,000 trabaho at ang 58 porsyentong pagbaba ng kita ng Hapag-Lloyd sa katapusan ng Setyembre mula sa nagdaang taon.

Binubuo ng mga Pilipino ang 40% ng mga marino ng Maersk, at kung mawalan ng trabaho ang 4,000 marino na Pilipino, tinatantya ni Marcos na ang pagbaba ng mga remittance ay maaaring umabot ng daan-daang milyon taun-taon.

Ang mga Filipino seafarer, na kabilang sa mga may pinakamataas na sahod na overseas Filipino worker (OFW), ay kinakailangang mag-remit ng hindi bababa sa 80% ng kanilang suweldo bawat buwan at nakapag-ambag ng $6.7 bilyong o humigit-kumulang 20% sa kabuuang OFW remittances noong 2022, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.

Nababahala si Marcos na ang pagkawala ng mga trabaho sa mga Filipino seafarer at ang kakulangan ng mga pagpipilian sa trabaho sa Pilipinas ay maaaring maging dahilan para mapilitan ang kanilang mga asawa na maging tagapagtaguyod ng pamilya, na magdudulot ng pagkabasag ng tradisyonal na nakasanayan ng mga pamilya.

"Ilan pang batang Filipino ang mawawalan ng ina?" tanong ng senador.

Ang mga kababaihan ang bumubuo ng 57.8% ng halos dalawang milyong OFWs, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority para sa 2022 - na mas mataas kaysa sa world average na 48.1% na iniulat ng Washington-based Pew Research Center noong 2021.

"Panahon na upang lumikha ng isang support network para sa posibilidad na maging mga solong ama ang ating mga seafarer," hikayat ni Marcos.

Habang ang shipping companies ay nagsasagawa ng mga hakbang tungo sa green energy, hiniling din ni Marcos ang mas magandang pasahod at hindi lang mga training program para sa mga Pinoy seafarers na mailalagay sa mga barkong umaandar sa methanol.

"Hindi palaging ligtas ang green energy, dahil ang methanol ay napakadaling magliyab. Ang mas mataas na panganib ay nararapat na tumbasan ng mas mataas na kabayaran," ayon sa senador.

News Latest News Feed