Press Release
September 19, 2021

IMEE: OPEN SCHOOLS ASAP TO STOP BREEDING ZOMBIE KIDS AND VAMPIRE MOMS

The numbing effect of prolonged distance learning has transformed once cheerful kids, doting moms, and exuberant teachers into ghosts of their former selves - "vampire moms and mentors" Senator Imee Marcos said.

"This is the hidden horror of the pandemic - the slow death of the cognitive, mental, emotional and social faculties of young students and of the tolerance and sympathy of bone-tired mothers and teachers finishing home and office tasks late at night," Marcos lamented.

Calling another school year of distance learning "unsustainable," Marcos has backed the Department of Education, Commission on Higher Education, and National Economic Development Authority (NEDA) that favor piloting face-to-face classes as soon as possible where infection rates remain low.

"Distance learning is a stop-gap measure, not a long-term solution for education should the pandemic endure. Students are at risk of being part of a whole generation that could lose its love of learning, optimism, ambition, and even productivity. Our mothers and teachers also need to gain back their work-life balance," Marcos said.

The United Nations Children's Fund (UNICEF) has asserted that "schools should be the last to close and the first to reopen," warning of the pandemic's "life-altering impact on an entire generation of children and young people, especially the most marginalized."

Meanwhile, the World Bank has estimated that school closures lasting just five months could result in a loss of 0.6 years of schooling, while the NEDA has computed that only one year away from face-to-face classes could result in an Php11-trillion loss in productivity over the next 40 years.

"There is no lack of best practices that can be applied here," Marcos said, citing logistical changes in face-to-face learning that are being adopted worldwide: starting and ending school days outside of rush hours to avoid crowding in public transport, limiting in-person attendance to a few hours and certain days of the week, reducing class sizes with properly distanced school desks, alternating the use of available open areas like covered courts as classrooms and physical education zones, keeping classroom windows and doors open for maximum ventilation, staggering break times between classroom groups to maintain physical distancing.

"The strict observance of 'new normal' rules of behavior may be a little more challenging but doable," Marcos added: proper wearing of face masks at all times, teachers keeping a safe distance when explaining new lessons, staying in quarantine for the prescribed period if a student or family member gets sick, limiting interaction to within assigned groups or "student bubbles" so that possible spreaders can be isolated more easily and schools don't need to shut down.

"Many students from low-income families still have no access to gadgets or are unable to afford internet charges for online learning and have been forced to postpone enrolment to find work, while mothers I personally know have had to give up thriving careers to supervise the online learning of their children, and teachers continue to juggle more work than their two hands can handle," Marcos pointed out.

"Let's not turn a blind eye to the digital divide that persists. I hope the IATF (Inter-Agency Task Force for the Management of Infectious Diseases) takes heed of what our educational experts and economic managers are saying and of what the rest of the world has already been doing," she added.


IMEE: FACE-TO-FACE CLASSES, IBALIK NA; MGA BATA AT NANAY, MULTO NA SA PINAHABANG DISTANCE LEARNING

Nagmistulang zombie na ang mga bata, mala-bampira na ang mga nanay at guro dahil sa lampas nang isang taon na distance learning, ani Senador Imee Marcos.

"Ito ang nakakatakot na epekto ng pandemya - ang paunti-unting pagpatay sa kaalaman at mental, emotional at social na kakayahan ng mga batang estudyante pati na rin sa pagpapaubaya at simpatya ng pagod nang mga nanay at mga guro na tinatapos ang kanilang mga gawaing bahay at opisina kahit gabing-gabi na," hinaing ni Marcos.

Sa harap nito, pabor si Marcos sa itinutulak ng Department of Education, Commission on Higher Education, at National Economic Development Authority sa pag-arangkada ng face-to-face classes sa madaling panahon sa mga lugar na mabagal naman ang paglaganap ng Covid-19.

"Ang distance learning ay isang stopgap measure, at hindi pangmatagalang solusyon para sa edukasyon sa panahon ng pandemya. Nalalagay sa peligro ang mga estudyante na maging bahagi ng henerasyon na mawawalan na ng interes sa pag-aaral, ambisyon at pagiging positibo at hindi na rin magiging produktibo. Kailangan rin ng ating mga nanay at mga guro na manumbalik ang kanilang balanseng buhay at pagtatrabaho," diin ni Marcos.

Una nang iginiit ng United Nations Children's Fund (UNICEF) na ang mga eskwelahan ang dapat pinakahuling magsasara at unang dapat na magbukas, babala sa epekto sa buhay ng buong henerasyon ng mga kabataan, lalo na sa mga mahihirap."

Samantala, tinaya ng World Bank ang pagsasara ng mga eskwelahan na tumagal ng limang buwan ay magreresulta sa pagkawala ng 0.6 na taon ng pag-aaral, habang sa kalkulasyon ng NEDA, ang isang taong kawalan ng face-to-face classes ay maaaring magresulta sa Php11-trillion na pagkalugi sa productivity o kontribusyon sa ekonomiya sa susunod na 40 taon.

"Walang bagay na hindi kakayaning ipatutupad dito sa ating bansa," ani Marcos na tumutukoy sa mga pagbabago sa pagtupad ng face-to-face learning na ginagawa na sa buong mundo; kabilang ang pagsisimula at pagtatapos ng mga klase araw-araw na hindi sumasabay sa rush hour para maiwasan ng mga estudyante na makisiksik sa mga pampublikong mga sasakyan, pagtapyas ng araw at oras ng klase, pagbabawas ng bilang ng mga estudyante sa isang klase na may tamang layo ng mga upuan o mga school desk, paggamit ng mga open-air na lugar katulad ng mga covered-court bilang silid-aralan, pananatiling bukas ang bintana at mga pintuan ng mga silid-aralan para sa tamang bentilasyon, hindi sabay-sabay na break time ng mga estudyante para mamintina ang physical distancing.

"Ang istriktong pagsunod sa mga patakaran ng 'new normal' ay isang malaking hamon pero kaya naman," dagdag pa ni Marcos: partikular ang tamang pagsusuot ng mga face mask sa lahat ng oras, pagpapanatili ng distansya ng mga guro kapag nagtuturo ng bagong leksyon, pananatili sa quarantine sa itinakdang panahon sakaling magkasakit ang isang estudyante at kanyang pamilya, paglilimita sa inter-aksyon sa loob ng isang nakatalagang grupo o 'student bubbles' para mas madaling maihiwalay ang mga posibleng magkalat ng virus na hindi na nangangailangan pang isara ang isang eskwelahan.

"Maraming estudyante mula sa mahihirap na pamilya ang wala pa ring magamit na gadget o hindi kayang magbayad para magkaroon ng internet para sa online learning at napupwersang hindi na muna mag-enroll para maghanap ng trabaho, habang ang mga nanay naman na personal kong kakilala ay isinuko na o iniwanan ang kanilang mga trabaho para masubaybayang mabuti ang online learning ng kanilang mga anak, at nagpapatuloy ang mga guro sa pagsisikap na pagsabayin ang mas maraming trabaho na kanilang kaya," banggit pa ni Marcos.

"Huwag tayong magbulag-bulagan sa umiiral na digital divide. Umaasa akong pakikinggan ng IATF (Inter-Agency Task Force for the Management of Infectious Diseases) ang mga sinasabi ng ating mga eksperto sa edukasyon at mga economic manager na ginagawa na sa buong mundo," dagdag pa ni Marcos.

News Latest News Feed