Press Release
August 31, 2022

Poe sa pagpapatibay ng mga programa para sa mahihirap:

Sa kabila ng muling pagbubukas ng ekonomiya, patuloy pa ring nakikipagbuno ang mga Pilipino sa epekto ng pandemya at kahirapan.

Halos tatlong milyon sa hanay ng mga manggagawa ang walang trabaho. Marami ang pilit na pinagkakasya ang maliit na kita para makaraos sa bawat araw.

Ang mga mungkahing ihinto muna ang mga ayuda kaugnay ng COVID ay dapat tapatan ng mas malaking pamumuhunan sa mga programang lilikha ng trabaho, magpapahusay sa mga serbisyong pangkalusugan at magpapabuti sa kalidad ng edukasyon.

Dapat ayusin ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang listahan ng mga benepisyaryo, bilisan at pagbutihin ang pagsasakatuparan nito, at tiyakin ang maaasahang pagdaloy ng tulong sa mga pinakanangangailangan.

Ang walang balakid na paghahatid ng sapat na serbisyong panlipunan ay magpapagaan sa araw-araw na paghihirap ng ating mga kababayan.


Poe on bolstering social programs for poor:

Despite the reopening of the economy, Filipinos continue to grapple with the impact of the pandemic and poverty.

Nearly three million people in the workforce are without jobs. Many simply muddle through with what they earn to survive the day.

Proposals to pause COVID-related ayuda should be matched by higher investments in programs that would generate jobs, enhance health services and improve the quality of education.

Concerned agencies must fix their list of beneficiaries, speed up and improve implementation, and plug leaks to allow efficient flow of aid to those who need it most.

Ensuring adequate and unimpeded delivery of social services will ease the daily sufferings of our people.

News Latest News Feed