Press Release
April 19, 2024

Gatchalian sees smooth payments with EOPT Revenue Regulations

Senator Win Gatchalian said the rollout of revenue regulations (RR) enforcing the Ease of Paying Taxes Act marks a significant stride towards achieving seamless tax transactions and fostering better revenue adherence.

"Taxpayers can now rejoice as the dream of simpler tax payments becomes a tangible reality. I firmly believe that by fully implementing this legislation, we will not only ensure easier tax payments but also strengthen our commitment to efficient revenue collection," said Gatchalian, the principal author of the law.

The regulations cover the new classifications of taxpayers, simplified filing process for tax returns and payments, and lower rates for micro and small taxpayers, among others.

For instance, RR No. 4-2024 governs the filing of tax returns and tax payments, allowing electronic and manual transactions. It also removes the civil penalty for tax returns filed at the wrong venue. This also covers the exemption of overseas contract workers solely deriving income abroad from filing income tax returns.

RR No. 6-2024 imposes reduced interest rates and penalties for micro and small taxpayers while RR No. 8-2024 classifies taxpayers based on gross sales.

"Gusto natin na mas maging madali para sa lahat ng taxpayers ang pagbabayad ng kanilang obligasyon sa gobyerno. Kung magagawa natin ito sa pamamagitan ng EOPT law, mas marami sa kanila ang magpaparehistro at mas lalaki ang kita ng gobyerno na kailangan natin para tustusan ang mga programa na magpapalakas sa ating ekonomiya," he concluded.


Mas maayos na pagbabayad ng buwis tinitiyak ng Revenue Regulations para sa EOPT --Gatchalian

Sinabi ni Senador Win Gatchalian na ang bagong labas na revenue regulations (RR) na nagpapatupad ng Ease of Paying Taxes Act ay isang makabuluhang hakbang tungo sa pagkamit ng tuluy-tuloy na transaksyon sa pagbubuwis at mas maayos na koleksyon.

"Magandang balita ito para sa lahat ng taxpayers na nangangarap ng mas simple at madaling paraan ng pagbabayad ng buwis. Lubos akong naniniwala na sa ganap na pagpapatupad ng batas na ito, hindi lamang natin titiyakin ang mas madaling pagbabayad ng buwis kundi patitibayin din ang ating pangakong mas mahusay na pagkolekta ng kita ng gobyerno," sabi ni Gatchalian, ang punong may-akda ng batas.

Saklaw ng revenue regulations ang mga bagong klasipikasyon ng taxpayers, pinadaling proseso ng paghahain ng tax returns at payments, at mas mababang rate para sa mga tinaguriang small and micro taxpayers, bukod sa iba pa.

Halimbawa, pinamamahalaan ng RR No. 4-2024 ang paghahain ng tax returns at tax payments na nagpapahintulot sa mga electronic at manual na transaksyon. Tinatanggal din nito ang parusang sibil para sa mga tax return na isinumite sa maling lugar. Saklaw din nito ang exemption ng mga overseas contract worker sa pagfafile ng income tax return kung kumikita lamang sila sa ibang bansa at wala silang kita sa Pilipinas.

Ang RR No. 6-2024 naman ay nagpapataw ng pinababang rate ng interes at penalties para sa micro at small taxpayers o 'yung maliliit na taxpayers, habang ang RR No. 8-2024 ay nagtatalaga ng klasipikasyon ng taxpayers base sa kanilang gross sales. Ilan lamang ito sa mga revenue regulations na inilabas ng Bureau of Internal Revenue (BIR) sa pagpapatupad ng batas na EOPT.

"Gusto natin na maging mas madali para sa lahat ng taxpayers ang pagbabayad ng kanilang obligasyon sa gobyerno. Kung magagawa natin ito sa pamamagitan ng EOPT law, mas marami sa kanila ang magpaparehistro at mas lalaki ang kita ng gobyerno na kailangan natin para tustusan ang mga programa na magpapalakas sa ating ekonomiya," pagtatapos niya.

News Latest News Feed