Press Release
May 1, 2022

Gatchalian to pursue measures giving additional benefits to workers

Senator Win Gatchalian vowed to pursue measures institutionalizing tax cuts for work-from-home employees, additional benefits to construction workers, and condoning penalties for unpaid Social Security System (SSS) contributions of household employers.

Aside from the usual wage increases, additional benefits in the form of insurance packages, tax deductions, and social insurance coverage will help alleviate the financial concerns of workers, particularly those daily wage earners, the re-electionist senator said.

With telecommuting being the new normal, Gatchalian stressed the need to legislate tax deductions on employees working from home to cushion the blow on additional expenses such as surge in electricity, internet connectivity bills, and other work-related expenses.

Senate Bill No. 1706, which Gatchalian co-authored, proposes a reduction of P25.00 from the taxable income for every hour of work of telecommuting employees to increase their net pay and the legislation of allowances or other benefits not exceeding P2,000 per month granted by their employers as non-taxable benefits.

"Sa pambihirang krisis tulad ng pandemya, namulat tayo sa mga makabagong pamamaraan ng paghahanap-buhay. Malaki ang tulong ng panukalang batas sa ganitong mga panahon ng kagipitan upang mapawi ang mga alalahanin sa pang-araw-araw na mga bayarin," Gatchalian said.

As the country's construction sector is expected to rebound driven by improved economic conditions, Gatchalian pressed the need to legislate a measure mandating an accident and life insurance coverage for construction workers.

In Gatchalian's Senate Bill No. 741 or the Construction Workers Insurance Act, all workers employed in a construction project or site shall be provided a group personal accident insurance coverage by the employer. The duration of the insurance shall start from the commencement of the service of the worker until the completion of the project or upon the termination of the employment contract.

"The insurance coverage shall compensate a reasonable amount for an accident that will cause the disability or death of the worker. This may not completely erase the pain but it surely will not hurt to alleviate the loss," Gatchalian said.

He also filed Senate Bill 744 providing for the condonation of penalties for unpaid SSS contributions of household employers relative to RA 7655 and RA 10361, also known as the Domestic Workers Act or Batas Kasambahay.

"The intent of this bill is to make a prospective application of the law while at the same time afford the kasambahay the benefit and mantle of protection which the social insurance extends," he said.

"The fundamental precept of social justice is that 'those who have less in life must have more in law.' Kung mapapalawig natin ang mga benepisyo ng mga manggagawa, maiaangat natin ang antas ng kanilang pamumuhay," Gatchalian said.


Karagdagang benepisyo sa mga manggagawa isusulong ni Gatchalian

Tututukan ni Senador Win Gatchalian ang pagsasabatas ng pagtapyas ng buwis sa mga empleyadong naka work-from-home (WFH), karagdagang benepisyo sa mga construction worker at pagpapagaan sa multa para sa mga employer na hindi nakakapagbayad ng kontribusyon sa Social Security System (SSS) ng kanilang mga kasambahay.

Naniniwala ang re-electionist na senador na bukod sa pagtataas ng sahod, ang pagbibigay ng mga karagdagang benepisyo katulad ng insurance package, tax deductions, at social insurance coverage ay malaki ang maitutulong sa pinansiya ng mga manggagawa lalo na 'yung mga arawan ang sahod.

Dahil inaasahan na magiging bahagi na ng new normal ang telecommuting, binigyan diin ni Gatchalian ang pangangailangan ng pagsasabatas ng pagbawas sa buwis ng mga empleyadong naka-WFH upang kahit papaano ay mapagaan ang kanilang karagdagang gastusin araw-araw sa kuryente, internet connectivity at iba pang may kinalaman sa kanilang trabaho.

Sa ilalim ng Senate Bill No. 1706 kung saan co-author si Gatchalian, iminumungkahi ang P25.00 na bawas sa taxable income sa bawat oras na ginugugol sa WFH arrangement upang mapataas ang net pay ng mga manggagawa. Layon din ng panukala na gawing non-taxable ang mga benepisyo o allowance na ipinagkakaloob sa mga manggagawang naka-WFH na hindi lalagpas sa P2,000 kada buwan.

"Sa pambihirang krisis tulad ng pandemya, namulat tayo sa mga makabagong pamamaraan ng paghahanap-buhay. Malaki ang tulong ng panukalang batas sa ganitong mga panahon ng kagipitan upang mapawi ang mga alalahanin sa pang-araw-araw na mga bayarin," ani Gatchalian.

Bunsod naman ng inaasahang paglago ng sektor ng konstruksyon dahil sa bumubuting kalagayan ng ekonomiya ng bansa, iginiit ni Gatchalian ang pagsasabatas ng pagbibigay ng accident at life insurance coverage para sa mga construction worker.

Sa kanyang Senate Bill No. 741 o ang panukalang Construction Workers Insurance Act, ipinanukala ni Gatchalian na imandato ang mga employer ng mga manggagawa sa mga construction project o site ang pagbibigay ng group personal accident insurance coverage. Sakop ng nasabing insurance ang pagsisimula ng serbisyo ng manggagawa hanggang matapos ang proyekto o kontrata sa pagtatrabaho.

"Ang insurance coverage ay makapagbibigay ng makatwirang halaga bilang bayad-danyos sa aksidenteng magdudulot ng kapansanan o pagkamatay ng manggagawa. Maaaring hindi ito sapat ngunit makakabawas ito sa hinagpis ng mga apektadong partido," sabi ni Gatchalian.

Inihain din niya ang Senate Bill 744 na nagtatakda para sa condonation ng mga multa sa hindi nabayarang kontribusyon sa SSS ng mga household employers.

"Layon ng panukalang ito na mabigyan ang mga kasambahay ng benepisyo at kaukulang proteksyon sa ilalim ng social insurance ng gobyerno," aniya.

"Silang may mababang antas ng pamumuhay ang dapat mas binibigyan ng kahalagahan sa batas. Kung mapapalawig natin ang mga benepisyo ng mga manggagawa, maiaangat natin ang antas ng kanilang pamumuhay," sabi ni Gatchalian.

News Latest News Feed